Naši partneři
patchwork Venda Kamená

patchwork Venda Kamená

Síť mateřských center

ZOO Ohrada

Aperio

Attavena o.p.s

 Agentura Kultur KOntakt

radambuk


Co dělat, když .....jde dítěti o život

Autor: Bc. Kateřina Kučerová
Tento článek byl převzat z 
 časopisu Máma a já


Děti jsou od přírody bytosti zvídavé, a tak není divu, že velmi snadno přijdou k úrazu. Zlomeniny, krvácení, úrazy hlavy, šok, otravy, tonutí a celá řada dalších kritických stavů může při neposkytnutí první pomoci či nevhodně volené léčbě vést k zástavě dechu a krevního oběhu. Pokud dojde ke krizové situaci, je v prvé řadě nutné správně ji posoudit. Jak však rozpoznat, kdy je zdravotní stav dítěte opravdu vážný a potřebuje rychlou a odbornou péči? Pokud máte jakékoliv pochybnosti kontaktujte svého pediatra nebo dětského lékaře v nejbližší nemocnici. Pokud je zřejmé, že je dítě ve vážném stavu, nečekejte a buď ho sami dopravte do nejbližší nemocnice nebo volejte rychlou záchrannou pomoc (RZP).

 

Následující telefonní čísla si zapište, nejlépe do paměti nebo alespoň na ledničku:

 

Tísňová volání

Centrální tísňové volání – 112

Záchranná služba – 155

Hasiči – 150

Policie – 158

Městská policie – 156

 

Důležitá telefonní čísla

Toxikologická linka – 224 915 402

Linka bezpečí – 800 155 555

Linka pomoci obětem domácího násilí – 251 511 313

 


Základní údaje, které by taktéž měly být na očích

Pohotovost – místo a telefonní číslo

Nejbližší nemocnice –místo a tel. úrazové ambulance, dětského oddělení

Dětský lékař – jméno a telefonní číslo

 

Jak správně postupovat při volání RZP?

V prvé řadě je nutné zachovat pokud možno co největší klid a zdravý rozum. Uvažujte klidně, jednejte správně! Volejte telefonní číslo 155, příp. 112 a zřetelně poskytněte tyto informace:

-         Co se stalo a kdy?

-         Kolik let je dítěti?

-         Jaké pozorujete na dítěti příznaky (je bledé, nedýchá atd.)

-         Co nejpřesněji popište adresu nebo místo, kde se postižené dítě nachází

 


Zvládnutí kardiopulmonální resuscitace tj. nepřímé masáže srdce a umělého dýchání je léčbou zachraňující život. Znalost těchto postupů by měla být stejnou samozřejmostí jako umění číst a psát. Seznamte se dobře s těmito pokyny . V případě potřeby pak budete jednat rychle a správně. Důležitá je každá vteřina.

Do 2 – 3 minut bez dýchání ztrácí postižené dítě vědomí. Již po 3– 5 minutách bez kyslíku odumírají buňky mozku a ten může zůstat nevratně poškozen. Postup první pomoci si lze lépe zapamatovat podle prvních písmen abecedy, tzv. ABC kroky:

 A: airway (dýchací cesty) – obnovení průchodnosti dýchacích cest

 B: breathing (dýchání) – umělé dýchání

 C: circulation (krevní oběh) – nepřímá masáž srdce.


 

 V případě jednoho zachránce se u dospělého jedince volí postup call first , čili nejdříve se volá záchranná služba a až poté resuscituje. U dětí se nejprve jednu minutu resuscituje a až pak se volá odborná pomoc - postup call fast.

 

Jak tedy správně postupovat?


Nejprve uložte dítě do vodorovné polohy a zajistěte pro něj i sebe bezpečnost. Pokuste se zjistit, zda je dítě při vědomí, ověřte jeho reakce – oslovte ho, zlehka zatřeste ramínkem, poklepte na chodidlo, štípněte do ušního lalůčku atd. Pokud dítě reaguje, pak ho nechte v dosavadní pozici, případně ho uložte do stabilizované polohy ( POZOR! – nepohybujte s dítětem při podezření na poranění páteře) Sledujte ho, ošetřete, volejte lékaře. V případě, že dítě nereaguje, pokuste se v prvé řadě přivolat hlasitým voláním pomoc „někoho k ruce“ Zkontrolujte dýchání a tlukot srdce, příp. začněte s umělým dýcháním a nepřímou masáží srdce (viz. níže) a volejte RZP.

 

Jak zjistit zda dítě dýchá?

Přiložte ucho k jeho ústům a nosu, sledujte pohyby hrudníku. Poslouchejte zda uslyšíte dech a pozorujte zda se hrudník zvedá a klesá. V případě, že nezaznamenáte žádné známky dýchání pak se nejprve pokuste uvolnit dýchací cesty.

 

A – uvolnění dýchacích cest


Otevřete dítěti ústa a pod kontrolou zrakem je prstem prozkoumejte. Je–li příčinou neprůchodnosti cizí těleso či zvratky, pokuste se ho opatrně vyjmout, vyčistit ústa, vytáhnout drobný předmět. Postupujte velmi opatrně, abyste překážku nezasunuli ještě hlouběji.. Můžete také k uvolnění překážky použít krátký, ale důrazný úder hranou dlaně mezi lopatky, v případě potřeby několikrát opakovaný.

Jednu ruku podložte pod krk dítěte, ležícího na zádech, druhou mu položte na čelo a stlačujte hlavu mírně dozadu. Tento manévr umožní narovnání dýchací trubice a oddálení kořene jazyka od zadní stěny hltanu. Pokud záklon hlavy k obnovení průchodnosti dýchacích cest nestačí, předsuňte dolní čelist směrem dopředu a nahoru. Začne - li dítě dýchat položte ho do stabilizované polohy a kontrolujte dýchání až do příjezdu lékaře. Pokud stále nedýchá začněte s umělým dýcháním, v případě potřeby doplněné nepřímou masáží srdce.

 U malých dětí (do 8 let) začínáme několika umělými vdechy, které následuje komprese (postupujeme dle schématu ABC). U větších dětí a dospělých volíme schéma ACB, čili masáž srdce je dříve než umělý vdech.

 

B – umělé dýchání

Jelikož postižený do 2 – 3 minut bez dýchání ztrácí vědomí a zastavuje se mu srdce je nutné zahájit umělé dýchání okamžitě.

 

Novorozenec a kojenec (cca do 1 roku)

Zasuneme jednu ruku pod krk dítěte, uchopíme v záhlaví, provedeme buď velmi mírný záklon, nebo nezakláníme vůbec, pouze zvedneme bradu. Nadechneme se a přiložíme svá ústa na ústa i nos postiženého novorozence či kojence, následuje plynulý výdech do úst dítěte. Provedeme 5 záchranných vdechů z úst do úst a nosu tak, aby se zvedal hrudník. Dechový objem je nutné přizpůsobit věku a konstituci dítěte, aby se hrudník přiměřeně zvedl. Pokud se hrudník zvedá, kontroluje zda pracuje srdce. Pokud se při umělém dýchání hrudník nepohybuje, zkontrolujeme opět dýchací cesty (viz. výše). Pravděpodobně je u dítěte v dýchacích cestách stále nějaká překážka, kterou je nutno odstranit.

 

Děti od 1 roku výše

Postup umělého dýchání je téměř totožný s dýcháním u novorozence a dětí do 1 roku života, jen s tím rozdílem , že dýcháme obvykle jen do úst dítěte, nikoliv do úst a nosu současně, jak tomu bylo u menších dětí. Taktéž pozorujte pohyby hrudníku.

 

 

C – nepřímá masáž srdce

Nejprve zkontrolujeme srdeční činnost:

Dítě do 1 roku – pulz hmatáme na vnitřní straně paže

Dítě nad 1 rok – pulz hledáme pohmatem na krční tepny (krkavice)

Pokud nejsou žádné známky toho, že srdce pracuje, okamžitě začneme s jeho nepřímou srdeční masáží  kombinovanou s umělým dýcháním.


 

Dítě do 1 roku

Dítě položíme na záda a nahmatáme hrudní kost. Bříška dvou prstů položíme do úrovně cca jeden prst pod pomyslnou spojnici prsních bradavek. Prsty stiskneme hrudní kost směrem k podložce do hloubky asi 1,5 cm a poté tlak uvolníme. Kompresi opakujeme frekvencí 120 za minutu. Po každém třetím stlačení provedeme jeden účinný umělý vdech. Poté opět položíme prsty na správné místo na hrudníku a pokračujeme v masáži srdce. V případě dvou zachránců provádíme masáž bříšky obou palců, položených vedle sebe tak, aby špičky palců směřovaly k hlavě. Jeden zachránce masíruje, druhý se věnujeme umělému dýchání. Po třech stlačeních následuje jeden účinný vdech, jak již bylo výše zmíněno.

 

Dítě od 1 roku výše

Dítě uložíme na záda a přiložme dlaň jedné ruky do dolní poloviny hrudní kosti. Napjatou rukou stlačujeme hrudní kost směrem k podložce v rozsahu cca do jedné třetiny hloubky hrudníku, poté tlak uvolníme. Stlačujeme frekvencí asi 100 za minutu. Po 30 – ti stlačeních provedeme dva účinné vdechy. Poté ihned položíme dlaň na správné místo na hrudníku a pokračujeme v kompresích.

U starších dětí provádíme masáž stejným způsobem jako u dospělého tedy použijeme k masáži obě ruce. Hranu jedné dlaně položíme doprostřed hrudní kosti, druhou dlaň položíme na první, případně propleteme prsty obou rukou. Dbáme na to, aby naše paže byly napnuté v loktech a kolmo k ose těla dítěte (či dospělého). Stlačujeme frekvencí 100 stlačení/ min. ( pozn. skutečný počet kompresí za minutu bude nižší vzhledem k přestávkám na umělý vdech) Resuscitační poměr je 30 stlačení následované 2 účinnými vdechy.

 


Je-li na místě dva a více zachránců resuscitujeme děti v poměru 15 stlačení : 2 vdechům, je-li na místě pouze jeden zachránce používá poměr 30 kompresí : 2 vdechům.

 

 

 

Věková kategorie

Poměr

Stlačení
(za min)

Vdechy

( ml )

Hloubka

Technika

Novorozenci

3:1

120

20-35

1/3 D

2 prsty/ zkřížené

Kojenci ( do 1 roku )

30:2

100

40-100

1/3-1/2 D

2 prsty/ zkřížené

Děti ( 1-8 let )

30:2

100

150-500

1/3-1/2 D

Hrana dlaně ruky

Dospělí

30:2

100

700-1000

4-5 cm

Oběma rukama

 

 

 

S resuscitací končíme v okamžiku kdy u dítěte nahmatáme puls nebo když dítě začne jevit známky života (začne se hýbat či samo dýchat). Také v okamžiku, kdy se na místo dostaví lékař či jiná kvalifikovaná pomoc končí naše funkce.

 


Pamatujte, že teoretický popis postupu kardiopulmonální resuscitace nemůže nahradit praktickou instruktáž. Pro efektivní a bezpečné poskytnutí první pomoci je nezbytné si vyzkoušet techniku jednotlivých úkonů.

 

          

  A také: Je lepší přivolat lékaře dvakrát zbytečně než jedenkrát pozdě!

 

 

 
(C) by Mateřské centrum MÁJ 2008